هدف اصلی ما
سلامتی شماست

دکتر یوسفی متخصص طب سنتی

A cup of hot coffee is what you need

How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that beyond the mere textual, hierarchies of information, weight.

Everything you need to know coffee

Settling you has separate supplied bed. Concluded resembled layout  suspected his resources curiosity joy. Led all cottage met enabled attempt through talking delight. Dare he feet my tell busy.

دکتر حسن یوسفی متخصص طب سنتی

دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی به شماره نظام پزشکی ۴۹۹۶۳ از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در کشور هند آغاز کرد و در ایران به عنوان پیشگامان نشر و آموزش طب سنتی، فعالیت خود را ادامه داد.

طی این سال ها هر جا که اثری از راهکارهای طب سنتی برای درمان بود چه در شهر خویش چه در دور افتاده ترین نقطه‌ی کشور او هم حضور داشت. دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی از محدود طبیبانی محسوب می شود که برای یادگیری مهارت‌های عالی درمانی به کشورهای دیگر سفر کرده است. او خود را همانند کشکولی در طب ایرانی کرد تا هم از ایران و هم از کشورهای دیگر راهکارهای فوق العاده درمانی را کسب کند تا بتواند در اختیار مردم قرار دهد.

هم اکنون مجموعه طب سنتی دکتر یوسفی پس از ۲۴ سال فعالیت در حوزه طب سنتی تصمیم گرفته که برای ترویج سبک زندگی سالم، محصولات گیاهی و ارگانیک خود را در بستر آنلاین به مردم عرضه کند.

دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی به شماره نظام پزشکی ۴۹۹۶۳ از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در کشور هند آغاز کرد و در ایران به عنوان پیشگامان نشر و آموزش طب سنتی، فعالیت خود را ادامه داد.

طی این سال ها هر جا که اثری از راهکارهای طب سنتی برای درمان بود چه در شهر خویش چه در دور افتاده ترین نقطه‌ی کشور او هم حضور داشت. دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی از محدود طبیبانی محسوب می شود که برای یادگیری مهارت‌های عالی درمانی به کشورهای دیگر سفر کرده است. او خود را همانند کشکولی در طب ایرانی کرد تا هم از ایران و هم از کشورهای دیگر راهکارهای فوق العاده درمانی را کسب کند تا بتواند در اختیار مردم قرار دهد.

هم اکنون مجموعه طب سنتی دکتر یوسفی پس از ۲۴ سال فعالیت در حوزه طب سنتی تصمیم گرفته که برای ترویج سبک زندگی سالم، محصولات گیاهی و ارگانیک خود را در بستر آنلاین به مردم عرضه کند.

دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی به شماره نظام پزشکی ۴۹۹۶۳ از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در کشور هند آغاز کرد و در ایران به عنوان پیشگامان نشر و آموزش طب سنتی، فعالیت خود را ادامه داد.

طی این سال ها هر جا که اثری از راهکارهای طب سنتی برای درمان بود چه در شهر خویش چه در دور افتاده ترین نقطه‌ی کشور او هم حضور داشت. دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی از محدود طبیبانی محسوب می شود که برای یادگیری مهارت‌های عالی درمانی به کشورهای دیگر سفر کرده است. او خود را همانند کشکولی در طب ایرانی کرد تا هم از ایران و هم از کشورهای دیگر راهکارهای فوق العاده درمانی را کسب کند تا بتواند در اختیار مردم قرار دهد.

هم اکنون مجموعه طب سنتی دکتر یوسفی پس از ۲۴ سال فعالیت در حوزه طب سنتی تصمیم گرفته که برای ترویج سبک زندگی سالم، محصولات گیاهی و ارگانیک خود را در بستر آنلاین به مردم عرضه کند.

دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی به شماره نظام پزشکی ۴۹۹۶۳ از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در کشور هند آغاز کرد و در ایران به عنوان پیشگامان نشر و آموزش طب سنتی، فعالیت خود را ادامه داد.

طی این سال ها هر جا که اثری از راهکارهای طب سنتی برای درمان بود چه در شهر خویش چه در دور افتاده ترین نقطه‌ی کشور او هم حضور داشت. دکتر حسن یوسفی پزشک و متخصص طب سنتی از محدود طبیبانی محسوب می شود که برای یادگیری مهارت‌های عالی درمانی به کشورهای دیگر سفر کرده است. او خود را همانند کشکولی در طب ایرانی کرد تا هم از ایران و هم از کشورهای دیگر راهکارهای فوق العاده درمانی را کسب کند تا بتواند در اختیار مردم قرار دهد.

هم اکنون مجموعه طب سنتی دکتر یوسفی پس از ۲۴ سال فعالیت در حوزه طب سنتی تصمیم گرفته که برای ترویج سبک زندگی سالم، محصولات گیاهی و ارگانیک خود را در بستر آنلاین به مردم عرضه کند.